Digital Champions Master Class

Podczas warsztatu DIGITAL CHAMPIONS MASTER CLASS
31 stycznia 2020 r., godz. 10:00
Dr Aleksandra Przegalińska oraz Borys Stokalski odpowiedzą na pytanie

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w służbie biznesu?

Sztuczna inteligencja jest szerokim i fascynującym obszarem badań i rozwoju. Ostatnie kilka lat to jednocześnie czas gwałtownej komercjalizacji rozwiązań wykorzystujących metody SI w realnych zastosowaniach, oraz przyspieszenia rozwoju związanych z SI metod, narzędzi i dobrych praktyk. Z drugiej strony rozległość i złożoność obszaru zagadnień kojarzonych z pojęciem SI czyni z niej „słowo wytrych”. Pojęciu temu nadawane są różne, nie zawsze spójne znaczenia, wiązane są z nim nie zawsze realistyczne oczekiwania, pojawiają też się w narracji na temat SI wątki „technofobiczne”.

Warsztat przeznaczony jest dla osób które podejmują decyzję o wdrożeniu innowacji biznesowych wykorzystujących nowoczesne technologie w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, rozwój produktów, efektywność operacyjna. Skorzystają z niego również osoby odpowiedzialne za projektowanie takich rozwiązań – ich architektury biznesowej, koncepcji realizacji i integracji z istniejącymi w firmie rozwiązaniami automatyzacji procesów i usług.

Pomożemy uczestnikom ocenić, w których obszarach funkcjonowania ich organizacji warto zastosować rozwiązania z kategorii HUMAN ORIENTED AI. Omówimy i przeanalizujemy wspólnie z uczestnikami potencjał jaki oferują one dla transformacji relacji z klientami, wzbogacenia produktów i usług, zwiększenia produktywności pracy kognitywnej oraz pracy zespołowej.

Uczestnicy będą również mogli ocenić i przedyskutować wyzwania związane z zastosowaniem rozwiązań HUMAN ORIENTED AI, oraz kompetencji niezbędnych dla ich właściwego zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia.

31 STYCZNIA 2020, godz. 10:00

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Warsztaty poprowadzą

DR ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA
Expert and Researcher in the Field of AI

BORYS STOKALSKI
Digital Transformation Expert


PATRONATY MEDIALNE

………………………………

AGENDA WARSZTATÓW

Definicja SI zorientowanej na użytkownika (Human Oriented AI, HOAI) (30’)
Główne aspekty SI zorientowanej na użytkownika (HOAI) i jej pozycjonowanie wśród innych klas zastosowań SI. Główne wzorce zastosowań HOAI: Chatboty, Wirtualni Asystenci, Doradcy, Ko-boty, Inteligentne agregatory usług (Smart Hubs). Autonomiczne urządzenia i usługi. Przykłady innowacji w obszarze HOAI.

Aspekty psychologiczne i ekonomiczne cyfrowej transformacji pracy ludzkiej (60’)
Jakie są „twarde” przesłanki za cyfrową transformacją ludzkiej pracy? Szanse i wyzwania ludzkiej pracy w świecie wirtualnym i fizycznym. Cyfrowa transformacja pracy – perspektywa kluczowych interesariuszy zmiany. Psychologiczne aspekty relacji człowiek-maszyna oraz ich wpływ na praktyki projektowania rozwiązań oraz ich wartość biznesową.

Wdrażanie HOAI – warsztat I stadium przypadku (120’)
Praktyczny pokaz procesu tworzenia agenta cyfrowego z wykorzystaniem dostępnym platform i technologii. Studium przypadku realnego rozwiązania (produktu) klasy HOAI – cyfrowy współpracownik w kontekście krytycznych procesów biznesowych.

Mapa rozwoju SI zorientowanej na użytkownika. (30’)
Przegląd możliwości SI których komercjalizacji możemy oczekiwać w bliskiej przyszłości. Co może się zdarzyć, kiedy to nastąpi i co o tym może zdecydować.

Human Oriented AI Defined (30’)
The key aspects of Human Oriented AI and its positioning in the broad, general AI landscape. Key solution patterns of HOAI. Chatbots, Assistants, Coaches, Cobots, Smart Hubs. Autonomous Devices and Services. Examples of innovative solutions growing in the HOAI space.

The Economics & Psychology Behind the Digital Transformation of Human Work (60’)
What are the “hard”, economic reasons for the digital transformation of work. Dealing with information versus dealing with the physical. Opportunities and challenges for human work. Key stakeholders perspectives on digital transformation of work. Key psychological aspects of Human-Machine relationship and their impact on design practices and business value of the solution.

Implementing Human Oriented AI – Workshop & Case Study (120’)
HOAI solution architecture – key components and technologies. Practical demonstration of how a digital agent can be built using available frameworks. A case study of HOAI solution – implementing an intelligent digital collaborator in the context of critical business process.

A Speculative Roadmap of AI Capabilities. (30’)
A sneek peek into the (near) future of Human Oriented AI. What May Happen, When, and Why?

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Liczba miejsc ograniczona!